00000 Tổng Cục Thuế IHTKK IHTKK 3.1.0 0107498740 CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và GIảI PHáP SESO Số 221/6, đường Hoàng Mai 450 V/v: Tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử 2.2.7 10120170064832214 2017-04-29 Y 2017-04-29T09:39:48.165+07:00 BC26/AC - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Chính thức Q1/2017 1 10108 Chi cục thuế Quận Hoàng Mai 10620170191829873 http://kekhaithue.gdt.gov.vn 0QBWa0Aze2hYlvXou0fvGzu0vF4=I8BhNfFXypQGrjzCmgO/KbulwKXdQRj2CLEFDojysKVgJboyyYe1XDNiAviiQuGs/6wNHhoYzuSG fXp2sUSnV/4ZM0dKEg04oAPdaFG8EKLEhmJaKujJkmYdLYi17qChPQiW7kYON4hNGfvF4C/Lp1Y5 N7T3pS5oN36t2dnHIE8=mkJxZpZPsUk+KFvCrT2q26lM4x3XS/k4B7J2XTAVEXb2hTCXIQWCwdJBnlq1vHixOUBxpOBaxsGw TrSldO661fvIG0zdsMnj+ra1FdjPrn301qtidB87peSnbUlt7CHMoH6YiVzz4sYeSpGWRGgQaA24 pFO56oL2m1o0/fxTKd8=AQABC=VN,L=2,O=MST:0100231226,CN=Tổng Cục ThuếMIIEfzCCA2egAwIBAgIQVAR7r0aZd1MDH1EBlSRXNjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBuMQswCQYDVQQG EwJWTjEYMBYGA1UEChMPRlBUIENvcnBvcmF0aW9uMR8wHQYDVQQLExZGUFQgSW5mb3JtYXRpb24g U3lzdGVtMSQwIgYDVQQDExtGUFQgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTYxMDAzMDM1 MjAwWhcNMTgwODE3MTcwMDAwWjBQMRwwGgYDVQQDDBNU4buVbmcgQ+G7pWMgVGh14bq/MRcwFQYD VQQKDA5NU1Q6MDEwMDIzMTIyNjEKMAgGA1UEBwwBMjELMAkGA1UEBhMCVk4wgZ8wDQYJKoZIhvcN AQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJpCcWaWT7FJPihbwq09qtupTOMd10v5OAeydl0wFRF29oUwlyEFgsHS QZ5atbx4sTlAcaTgWsbBsE60pXTuutX7yBtM3bDJ4/q2tRXYz6599NarYnQfO6Xkp21JbewhzKB+ mIlc8+LGHkqRlkRoEGgNuKRTueqC9ptaNP38UynfAgMBAAGjggG5MIIBtTCBngYIKwYBBQUHAQEE gZEwgY4wNwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wdWJsaWMucm9vdGNhLmdvdi52bi9jcnQvbWljbnJj YS5jcnQwLwYIKwYBBQUHMAKGI2h0dHA6Ly93d3cuZmlzLmNvbS52bi9jcnQvZnB0Y2EuY3J0MCIG CCsGAQUFBzABhhZodHRwOi8vb2NzcC5maXMuY29tLnZuMB0GA1UdDgQWBBTP+47txjF13eiGzdgo kP9joo5tlTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFLPecZIcRR3Jm0/3F5VTzqJN61kyMBkG A1UdIAQSMBAwDgYMKwYBBAGB7QMBBAEGMC0GA1UdHwEB/wQjMCEwH6AdoBuGGWh0dHA6Ly9jcmwu ZmlzLmNvbS52bi9nZXQwDgYDVR0PAQH/BAQDAgH+MGoGA1UdJQEB/wRgMF4GCCsGAQUFBwMBBggr BgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwMGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDDwYIKwYBBQUHAxAGCCsGAQUFBwMR BgorBgEEAYI3FAICBgorBgEEAYI3CgMMMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBAsQIG03uaJ5Dgu5Rr rXaAKiZK1aOOyDjhUT6qJJmLj5liNUNPOEfbN4PDkuHpl0zwFH5Mhf9kZHfrMZipDS/S5yir0UO9 TXMLyVOfy/WsHAyl1QB04Yo4W3pEgyDC7NAPwlqgqUx/ZoWn74beo7zzTJyLJQ7UrbKaAhwVOUBU ryyzaVQOKDeGtnyEKWkAOWc1UeH/xVnE2HELDAwneXd8zGOPdxDF4AiDyUOfYr3tmc0NX0TPy8o+ CkO/b1TPhiIIbhpfoSum+I+B0RS5/1pAfNWnQ3pYCGGrkJQSIX/l6F5EcWVk/4KWhZmxjcI4+ffq mldL/CRauajsSaV4UNAo

Chia sẻ cho mọi người:    

Đánh giá của bạn về thông tin trên trang sẽ giúp chúng tôi cải thiện nội dung và hình thức mỗi trang: